SAKRAMENT EUCHARYSTII.


Co to jest Eucharystia?


Jest to Ofiara Ciała i Krwi Pana Jezusa, którą On ustanowił, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak powierzyć Kościołowi pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania. Jest znakiem jedności, więzią miłości, ucztą paschalną, podczas której przyjmujemy Chrystusa, duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały.


Kiedy Chrystus ustanowił Eucharystię?


Ustanowił ją w Wielki Czwartek, " tej nocy, kiedy został wydany"(1Kor 11,23), celebrując ze swoimi Apostołami Ostatnią Wieczerzę.


W jaki sposób ją ustanowił?


Zgromadziwszy swoich Apostołów w Wieczerniku, Jezus wziął w swoje święte ręce chleb, połamał go i podał im mówiąc: " Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy: to jest bowiem Ciało moje, które za was będzie wydane". następnie wziął w swoje ręce  kielich z winem, mówiąc:" Bierzcie i pijcie z niego wszyscy: to jest bowiem kielich Krwi mojej nowego i wiecznego Przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moja pamiątkę".


                                   Co jest istotne i konieczne do sprawowania Eucharystii?


Pszenny chleb i wino gronowe.


Jak Jezus jest obecny w Eucharystii?


Jezus Chrystus jest obecny w Eucharystii w sposób wyjątkowy i nieporównywalny. Jest w niej obecny rzeczywiście i substancjalnie: z Ciałem i Krwią, wraz z dusza i Bóstwem. Jest w niej obecny w sposób sakramentalny, to jest pod postaciami eucharystycznymi chleba i wina, cały Chrystus; Bóg i człowiek.Co to jest przeistoczenie?


Przeistoczenie oznacza przemianę całej substancji chleba w substancję Ciała Chrystusa i całej substancji substancji wina w substancję Jego Krwi. Ta przemiana dokonuje się w modlitwie eucharystycznej przez skuteczność słowa Chrystusa i działanie Ducha Świętego. Charakter widzialny chleba i wina, to jest "postacie eucharystyczne" pozostają niezmienne. Czy łamanie chleba dzieli Chrystusa?


Łamanie chleba nie dzieli Chrystusa: On jest obecny cały w każdej z tych postaci i cały w każdej ich cząsteczce.


Jak dług trwa obecność eucharystyczna Chrystusa?


Eucharystyczna obecność Chrystusa trwa dopóty, dopóki trwają postacie eucharystyczne. Kiedy Kościół zobowiązuje do uczestniczenia we Mszy św?


Kościół zobowiązuje wiernych do uczestniczenia we Mszy św. w niedziele i święta nakazane, i zaleca uczestniczyć także w inne dni.


Kiedy należy przyjmować Komunię Świętą.


Kościół zaleca wiernym, którzy uczestniczą we Mszy św., aby przyjmowali z należną dyspozycją także Komunię św., zobowiązując ich do tego przynajmniej raz w roku w okresie wielkanocnym.Co jest wymagane do przyjęcia Komunii świętej?


Kto chce przyjąć Komunie św. powinien być w pełni włączony w Kościół i znajdować się w stanie łaski, to jest bez świadomości grzechu śmiertelnego. Jeśli ktoś ma świadomość, że popełnił grzech ciężki( śmiertelny), powinien przed przyjęciem Komunii św. przystąpić do sakramentu pojednania. Ważne jest też skupienie i modlitwa, zachowanie ustanowionego przez Kościół postu i postawa zewnętrzna( gesty, ubranie) będąca wyrazem szacunku dla Chrystusa.Jakie są  owoce Komunii świętej?


Komunia św. pogłębia nasze zjednoczenie z Chrystusem i Jego Kościołem, podtrzymuje i odnawia życie łaski otrzymane na chrzcie św. i w bierzmowaniu, i ożywia nasza miłość do bliźnich. Umacniając nas w miłości, gładzi grzechy powszednie i zachowuje od przyszłych grzechów ciężkich.


      Z Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego. 


Co to jest post eucharystyczny?


Przystępujący do Najświętszej Eucharystii powinien przynajmniej na godzinę prze przyjęciem Komunii św. powstrzymać się od jakiegokolwiek pokarmu i napoju, z wyjątkiem tylko wody i lekarstwa. (Kan.919 KPK par.1.)


Kapłan, który tego samego dnia sprawuje dwa lub trzy razy Najświętszą Eucharystię, może przed drugim lub trzecim sprawowaniem coś spożyć, chociaż nie zachodziła przerwa jednej godziny. ( kan.919 KPK par.2.)


Osoby w podeszłym wieku lub złożone jakąś chorobą, jak również ci, którzy się nimi opiekują, mogą przyjąć Najśw. Eucharystię chociażby coś spożyli w ciągu godziny poprzedzającej. ( kan.919 KPK par.3)

Żucie gumy, ssanie lub chrupanie cukierka łamie post eucharystyczny.

 Komunia św. dwa razy w ciągu dnia.


Kto przyjął już Najświętszą Eucharystię ( poza Mszą św., np I piątek miesiąca), może ją ponownie tego samego dnia przyjąć jedynie podczas sprawowania Eucharystii, w której uczestniczy. ( kan. 917 KPK)