1. Sakrament chrztu w naszej parafii udzielany jest w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca na sumie o godz. 11.00. Inne terminy chrztu uzgadniane są w kancelarii parafialnej.

2. Do udzielenia chrztu dziecka w innej parafii potrzebna jest pisemna zgoda proboszcza swojej parafii.

3. Chrzest w kancelarii parafialnej zgłasza ojciec lub matka dziecka.

4. Wymagane dokumenty:

- akt urodzenia dziecka

- dowód osobisty matki lub ojca

- świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka - lub wskazanie miejsca i daty ślubu.( w przypadku, gdy rodzice dziecka nie mają ślubu kościelnego czy cywilnego lub dziecko zgłasza samotnie wychowująca matka należy złożyć pisemna deklarację o dopilnowaniu wychowania dziecka w duchu katolickim aż do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej).

5. Chrzestnym może być ten kto:

- ukończył 16 lat, jest ochrzczony i bierzmowany.

- jako uczeń uczęszcza na katechezę

- jest praktykującym katolikiem ( regularnie uczęszcza na Mszę św., przyjmuje Komunię św., przynajmniej raz w roku jest u  spowiedzi św.

- w sumieniu zobowiązuje się dbać o katolickie wychowanie dziecka.


6. Godności rodziców chrzestnych nie mogą pełnić osoby niepraktykujące, pozostające w związkach niesakramentalnych oraz uczniowie nie uczęszczający na katechezę.

7. Chrzestni z innej parafii muszą dostarczyć zaświadczenie, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami.

8. Zamiar chrztu dziecka wystarczy zgłosić tydzień przed jego udzieleniem.

9. Wymogi odnośnie chrztu stawiane są w oparciu o przepisy KPK kan. 849-878.

10. Wszelkie wątpliwości prosimy wyjaśniać z duszpasterzem w kancelarii parafialnej.